Årsberetning 2017

Årsberetning for SAS kunstforening Norge, for perioden 1.januar – 31.desember 2017: 

Styret har etter konstituering bestått av:

  • Jette Dagestad og Odd-Einar Vikra, ledere
  • Svein A. Elstad, kasserer
  • Marianne Skjølberg, styremedlem og leder innkjøp
  • Ellen Døvle, styremedlem og leder arrangement
  • Christian F. Kamhaug, styremedlem og leder sosiale medier
  • Christian Haanæs, styremedlem
  • Kari Guillen, varamedlem

Valgkomiteen har bestått av:

  • Bjørn Vidar Nilsen, leder
  • Lise Cook
  • Elin Schnitler

Revisor har vært Gerd Aalborg Aas

SAS kunstforening Norge hadde pr. 31.desember 2017 totalt 229 medlemmer hvorav 70 er aktive
ansatte. Tilsvarende tall for 2016 var 240 medlemmer. Vi har hatt flere utmeldinger enn
innmeldinger.

Selv om nedgang i medlemstall gir mindre inntekter og dermed mindre til innkjøp av kunstverk, så
har styret bedt innkjøpskomiteen opprettholde den samme gode kvaliteten på kunstkjøp. Det betyr
igjen færre kunstverk.

Styret har avholdt 8 møter i perioden inkludert en sommer- og jule avslutning for styret og
kommiteer.

Styret viser ellers til årsrapport fra innkjøp og arrangement når det gjelder aktivitetene i
kommiteene.

Resultatregnskapet for Kunstforeningen viser et overskudd på kr 1605.43.
Viser ellers til vedleggenenår det gjelder foreningens økonomi.

Oslo, 21.januar 2018
For styret i SAS Kunstforening Norge
Jette Dagestad og Odd-Einar Vikra
Ledere